+43 7612 74370 0
Logo sihga
Image-Bild SIHGA

Gwarancja TarasuCERTYFIKAT GWARANCYJNY DLA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH SIHGA DO TARASÓW

Przy zastosowaniu naszych produktów zgodnie ze sztuką oraz instrukcją SIHGA i przy użytkowaniu ich zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi SIHGA gwarantujemy firmie nabywającej towar przez okres 23 lat pełną funkcjonalność elementów mocujących SIHGA do tarasów.


Gwarancja Tarasu

W przypadku gdyby wystąpiła wada produktowa w terminie do 23 lat od momentu zakupu towaru SIHGA do mocowania tarasów, zobowiązujemy się do wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad.


Gwarancja dla naszych klientów

Jeśli wada pojawi się w ciągu 23 lat od daty zakupu, która doprowadziła lub doprowadziła do awarii mocowań dostarczonych przez SIHGA®, SIHGA® wymieni wadliwy produkt. SIHGA®, po sprawdzeniu przez odpowiedniego rzeczoznawcę, bezpłatnie zapewni odpowiednią wymianę pierwszemu nabywcy. Pierwszy kupujący lub inny beneficjent gwarancji sam jest odpowiedzialny za koszty samej wymiany, w szczególności również za demontaż i montaż. W przypadku wymiany niezależnie od okresu użytkowania uszkodzonego mocowania, o ile w indywidualnym przypadku nie określono inaczej, możliwe jest również dostarczenie równoważnego elementu mocującego. Gwarancja nie jest przedłużana o ewentualne przypadki gwarancyjne.

 


Warunki i wymagania

  • Odporność na działanie czynników atmosferycznych, ozonu i promieniowania UV stosuje się przez okres 23 lat w środkowoeuropejskich warunkach pogodowych do mocowania materiałów wykonanych z metalu, a przez okres 15 lat do mocowania materiałów wykonanych z tworzywa sztucznego nie można wykluczyć przebarwienia powierzchni i nie uzasadnia roszczenie z tytułu gwarancji.
  • Stosowanie zabiegów powierzchniowych, które nie zawierają rozpuszczalników organicznych ani rozpuszczalników z węglowodorami aromatycznymi (uwaga dotycząca przetwarzania, zestawienie danych dotyczących produktu i bezpieczeństwa od producenta).
  • Przetwarzanie zgodnie z instrukcją instalacji SIHGA® i zaleceniami projektowymi w odpowiedniej, najnowszej wersji.
  • Zgodność z zaleceniami projektowymi dotyczącymi budowy tarasów, obowiązującymi normami w konstrukcji drewna i elewacji oraz zaleceniami wykonawczymi dostawcy drewna
  • Stosować w temperaturach od -30°C do +70°C przy obciążeniu statycznym.

Nawet jeśli tylko jeden z tych wymogów nie jest spełniony, roszczenie objęte gwarancją jest wykluczone. Ponadto roszczenie z tytułu gwarancji jest wyłączone w przypadku następujących rodzajów zastosowania danego produktu SIHGA®:

  • W atmosferach zanieczyszczonych chemicznie (przemysł, ...), w szczególności zawierających siarkę lub związki chloru, takie jak H2SO4, HCl, ... różnice barw nie są podstawą do twierdzenia;
  • Używać częściowo lub w całości w wodzie;
  • jeżeli podany zakres temperatur zostanie przekroczony;

Składanie roszczeń

Po wykryciu wady produktu należy niezwłocznie złożyć do SIHGA pisemne oświadczenie, z wyłączeniem innych roszczeń, dostarczając dowód zakupu, we wszystkich przypadkach w terminie 14 dni od ich wykrycia. Osoba składająca wniosek musi przyznać ekspertowi z SIHGA nieograniczony dostęp do miejsca, budynku lub mienia, na którym zamontowano mocowanie, w celu sprawdzenia stanu instalacji, sfotografowania i zbadania gwarantowanego zamocowania. Osoby trzecie nie są upoważnione do składania oświadczeń lub zapewnień w imieniu SIHGA dotyczących jakości, lub właściwości użytkowych produktów SIHGA, które wykraczają poza szczegóły zawarte w niniejszej gwarancji. SIHGA nie jest związany takimi stwierdzeniami. Prawo austriackie stosuje się wyłącznie do tej gwarancji. Wyłącznym miejscem jurysdykcji wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej decyzji jest sąd właściwy dla 4600 Wels. Stosuje się Ogólne Warunki Handlowe SIHGA GmbH. 

Rund um Sihga

Download der Sihga App

Sklep online - metoda płatności

Invoice

Sprzedaż wyłącznie do dealerów i sprzedawców.
Dostawa jest realiz owana przez DPD, koszty transportu na zapytanie

SIHGA ® GmbH © 2020